Podmínky užití aplikace - Betcomando

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky, reklamační řád a podmínky užití aplikace Betcomando

Podmínky užití aplikace BETCOMANDO

 

Nacházíte se v mobilní aplikaci BETCOMANDO (dále jen „Aplikace“), kterou provozuje naše podnikatel

Filip Domorád

se sídlem Hráského 2231/25, 148 01, Praha,

IČ: 72860791

DIČ: CZ7803023437

zapsaným v živnostenském rejstříku vedeném u Městského úřadu Prahy 13

Adresa pro doručování: Filip Domorád, Hráského 2231/25, 148 01, Praha,

Kontaktní e-mail: ceo@betcomando.com

jako provozovatel

Old paper

Vezměte, prosím, na vědomí, že bez ohledu na to, zda v Aplikaci objednáváte služby či se v ní registrujete, je nutné se řídit dále uvedenými pravidly, která vymezují a upřesňují podmínky užívání všech funkčních součástí Aplikace.

 

Instalací Aplikace a provedenou registrací souhlasíte s těmito podmínkami užití Aplikace.

1. Registrace v Aplikaci

Aplikaci nelze bez registrace využívat, ani přes ni objednávat služby definované v obchodních podmínkách. Registraci lze provést prostřednictvím registračního formuláře dostupného po instalaci Aplikace do vašeho mobilního zařízení a jejím prvním spuštění. Do registračního formuláře je nutné vyplnit požadované údaje, zejména uživatelské jméno, jméno, příjmení, kontaktní e-mail a telefon. Registrací je založen uživatelský účet a uživateli zaslána SMS zpráva obsahující heslo, které slouží k ověření identifikace uživatele a jeho přihlášení do systému.

 

Pro přístup do uživatelského účtu je potřeba uživatelské jméno a heslo. Přístupové údaje do uživatelského účtu uchovávejte v tajnosti. Provozovatel nenese odpovědnost za případné zneužití uživatelského účtu třetí osobou.

 

Informace uváděné při registraci musí být pravdivé a úplné. Účet, při jehož založení byly použity nepravdivé nebo neúplné údaje, můžeme bez náhrady zrušit. Stejně tak můžeme zrušit účet, u kterého zjistíme duplicitní registraci, nebo registraci osob, u kterých bylo v minulosti zjištěno zneužití služeb sázkového poradenství.

V případě změn ve vašich údajích doporučujeme provést jejich bezodkladnou úpravu v uživatelském účtu.

 

Prostřednictvím uživatelského účtu můžete především objednávat službu, sledovat objednávky a spravovat uživatelský účet. Případné další funkce uživatelského účtu jsou vždy uvedeny v Aplikaci.

 

Vezměte, prosím, na vědomí, že máme právo váš uživatelský účet bez náhrady zrušit, pokud prostřednictvím vašeho účtu dochází k porušování dobrých mravů, platných právních předpisů nebo těchto podmínek užití nebo obchodních podmínek. Uživatelský účet můžeme zrušit také, pokud jej uživatel déle než 1 rok nevyužívá, případně pokud zrušení bude iniciováno ze strany uživatele z důvodu opakované nefunkčnosti systému Aplikace. V posledně zmiňovaném případě má uživatel po zrušení jeho účtu nárok na vrácení částky, kterou nevyužil (prostřednictvím kreditů) k výběru zasílání tipů v kalendáři.

2. Ochrana osobních údajů

Při vyplnění objednávky nebo při provedení registrace nám poskytujete některé vaše osobní údaje. Dále při užívání Aplikace dochází k získávání, uchovávání a zpracovávání dalších údajů, k nimž máme přístup. Zadáním osobních údajů a užíváním Aplikace souhlasíte se zpracováváním a shromažďováním svých osobních údajů v dále uvedeném rozsahu a k dále uvedeným účelům, a to až do doby vyjádření nesouhlasu s takovým zpracováním.

 

Ochrana osobních údajů je pro nás velice důležitá. Při nakládání s osobními údaji postupujeme v souladu s právním řádem České republiky a přímo použitelnými předpisy Evropské unie, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení“) a zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

2.1. Co jsou osobní a další údaje?

Osobními údaji se rozumí veškeré informace, které identifikují nebo mohou identifikovat konkrétní fyzickou osobu. Osobními údaji jsou zejména (avšak nikoliv výlučně):

 • identifikační údaje, jako např. jméno a příjmení, přihlašovací jméno do uživatelského účtu;
 • kontaktní údaje, jako např. emailová adresa;
 • další údaje, jako např. informace získané pomocí souborů cookies, IP adresa (síťový identifikátor) včetně typu prohlížeče, zařízení a operačního systému, doby a počtu přístupů na webové rozhraní a další obdobné informace. Upozorňujeme, že tyto další údaje můžeme získávat i bez registrace a bez ohledu na to, zda v Aplikaci objednáváte nebo ne.

 

2.2. Na jakém základě a pro jaké účely zpracováváme vaše osobní údaje?

Osobní údaje získané při registraci můžeme bez vašeho výslovného souhlasu zpracovávat pouze za účelem uzavření a plnění smlouvy, tedy za účelem umožnění přístupu k vašemu účtu a co nejsnazšího užívání Aplikace. Dále můžeme tyto údaje zpracovávat na základě a za účelem splnění našich zákonem stanovených povinností a na základě našeho oprávněného zájmu pro účely ochrany našich právních nároků. Údaje dále využíváme pro komunikaci ohledně správy vašeho účtu a pro uživatelskou podporu.

Vaši e-mailovou adresu jsme oprávněni bez vašeho výslovného souhlasu využít na základě našeho oprávněného zájmu pro zasílání obchodních sdělení týkajících se našich služeb obdobných těm, které jste si od nás objednali. Zasílání obchodních sdělení můžete kdykoliv odmítnout.

 

Pokud nám k tomu potvrzením při registraci dáte souhlas, můžeme vaše osobní údaje zadané při registraci, zejména při vyplnění objednávky nebo při založení uživatelského účtu zpracovávat za účelem zasílání obchodních sdělení a přímého marketingu, případně za dalšími účely, se kterými jste výslovně souhlasili. Pokud jste mladší 16 let, je potřeba, aby souhlas udělil váš zákonný zástupce. V případě pochybností si můžeme vyžádat potvrzení o vašem věku.

Osobní údaje získávané prostřednictvím souborů cookies zpracováváme na základě vašeho souhlasu (který udělujete příslušným nastavením vašeho mobilního zařízení). Osobní údaje získávané prostřednictvím souborů cookies využíváme zejména pro účely provádění uživatelské podpory, zlepšování našich služeb včetně analýzy chování uživatelů a marketingu.

 

Použít vaše osobní údaje k jinému účelu, než pro který byly získány, můžeme jen na základě vašeho souhlasu.

2.3. Po jak dlouhou dobu údaje využíváme?

Osobní údaje zadané v rámci registrace využíváme pouze po dobu nezbytnou pro splnění smlouvy a splnění právních povinností, resp. pro ochranu našich právních nároků.

 

Pokud nám udělíte výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů nebo pokud užíváme vaši e-mailovou adresu pro zasílání obchodních sdělení v souladu s předchozím článkem, budou údaje využity po dobu fungování aplikace, na kterém budeme nabízet služby obdobné těm, které vám byly poskytnuty.

3. VAŠE PRÁVA V SOUVISLOSTI S OSOBNÍMI ÚDAJI

3.1. Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Pokud zpracováváme vaše osobní údaje jen na základě vašeho souhlasu (tj. bez jiného zákonného důvodu), můžete tento souhlas kdykoliv odvolat.

 

Odvolání souhlasu se zpracováním vašich osobních údajů je možné kdykoliv, a to:

 

 • prostřednictvím e-mailu zaslaného na naši kontaktní e-mailovou adresu;
 • v případě obchodních sdělení – způsobem, který je uveden v každém e-mailu obsahujícím obchodní sdělení (kliknutím na odhlašovací odkaz nebo jiným způsobem).

 

Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování údajů prováděného do doby odvolání souhlasu se zpracováním.

3.2. Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo nás požádat o informaci, zda provádíme zpracování vašich osobních údajů. Pokud vaše údaje zpracováváme, máte právo na přístup k těmto osobním údajům a zejména k následujícím informacím:

 

 • účel zpracování;
 • kategorie zpracovávaných osobních údajů;
 • příjemci nebo kategorie příjemců, kterým budou osobní údaje zpřístupněny;
 • doba, po kterou budou osobní údaje uloženy.

 

Na vaši žádost vám poskytneme kopii zpracovávaných údajů. Za další kopie vám můžeme účtovat administrativní poplatek nepřevyšující náklady spojené s vyhotovením a předáním těchto dalších kopií.

3.3. Právo na opravu

Pokud jsou vaše osobní údaje nepřesné nebo neúplné, máte právo požadovat bezodkladnou nápravu, tj. opravu nepřesných údajů a/nebo doplnění neúplných údajů.

 

3.4. Právo vznést námitku proti zpracování

Máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, pokud je zpracováváme pro účely přímého marketingu včetně jakéhokoliv automatizovaného zpracování osobních údajů. Po vznesení námitky přestaneme vaše osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávat.

3.5. Právo na výmaz („právo být zapomenut“)

Máte právo požadovat, abychom vaše osobní údaje smazali, pokud:

 

 • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo zpracovávány;
 • jste odvolali souhlas se zpracováním;
 • jste vznesli námitky proti zpracování osobních údajů;
 • osobní údaje byly zpracovávány protiprávně.

 

Pokud neexistují zákonné důvody pro odmítnutí vymazání, jsme povinni vaší žádosti vyhovět.

3.6. Právo na omezení zpracování

Máte právo požadovat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů, pokud:

 

 • popíráte přesnost svých osobních údajů;
 • je zpracování protiprávní a vy namísto výmazu žádáte o omezení zpracování osobních údajů;
 • již vaše osobní údaje nepotřebujeme pro účely zpracování, ale vy je požadujete pro určení, výkon či obhajobu právních nároků;
 • vznesete námitku proti zpracování.

 

Při omezení zpracování jsme pouze oprávněni vaše osobní údaje uložit; další zpracování je možné jen s vaším souhlasem, nebo ze zákonných důvodů.

 

Pokud je zpracování osobních údajů omezeno z důvodu námitky proti zpracování, trvá omezení po dobu nutnou pro zjištění, zda jsme povinni vaší námitce vyhovět.

 

Pokud je zpracování osobních údajů omezeno z důvodu popření přesnosti údajů, trvá omezení po dobu ověření přesnosti údajů.

3.7. Právo na přenositelnost údajů

Máte právo na získání vašich osobních údajů, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a jejich předání jinému správci osobních údajů.

 

3.8. Jak můžete svá práva uplatnit?

Vaše práva v souvislosti s osobními údaji můžete uplatnit prostřednictvím našich kontaktních údajů. Veškeré informace a úkony vám budou poskytnuty bez zbytečného odkladu.

 

Při ochraně vašich osobních údajů vám vyjdeme maximálně vstříc. Pokud ovšem s vyřízením nebudete spokojeni, máte právo obrátit se na příslušné orgány, zejména na Úřad pro ochranu osobních údajů (http://www.uoou.cz), který vykonává dozor nad ochranou osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno vaše oprávnění obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

 

Pokud se zejména vaše bydliště, místo výkonu zaměstnání nebo místo údajného porušení ochrany osobních údajů nachází mimo Českou republiku v jiném členském státě Evropské unie, můžete se obrátit na příslušný dozorový úřad v tomto členském státě.

4. SPRÁVA A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

4.1. Kdo vaše osobní údaje zpracovává?

Jsme správcem osobních údajů ve smyslu nařízení.

 

V rozsahu, jaký je nutný pro splnění smlouvy nebo dalších povinností, jsme oprávněni vaše osobní údaje předávat i dalším osobám podílejícím se na splnění smlouvy či našich povinností. Případně můžeme pověřit i jiné zpracovatele a příjemce osobních údajů. Kdo konkrétně vaše osobní údaje zpracovává, vám sdělíme také na základě vašeho dotazu.

 

Vaše osobní údaje nebudou předávány do států mimo Evropskou unii, ledaže to bude nezbytné pro plnění smlouvy nebo z jiného důvodu v souladu s pravidly takovéhoto předávání stanovenými nařízením.

 

Vaše osobní údaje zpracovává zejména:

 • Google LLC;
 • Filip Domorád

 

4.2. Jak osobní údaje zpracováváme?

Osobní i další získávané údaje jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

5. SOUBORY COOKIES

5.1. Co jsou to cookies?

Cookies jsou textové soubory ukládané do počítače nebo jiného elektronického zařízení každého návštěvníka Aplikace, které umožňují fungování Aplikace.

 

Ne všechny cookies shromažďují osobní údaje; některé pouze umožňují správné fungování Aplikace. Používání souborů cookies můžete odmítnout volbou v příslušném nastavení vašeho mobilního zařízení.

 

Upozorňujeme na to, že při odmítnutí používání souborů cookies není vyloučeno, že nebudete moci plně využívat veškeré funkce Aplikace.

 

5.2. Jaké cookies a pro jaké účely je w využívá?

Aplikace používá relační (dočasné) cookies, které jsou automaticky mazány po ukončení prohlížení Aplikace. Dále využívá trvalé cookies, které zůstávají ve vašem zařízení, dokud je nesmažete.

Cookies, které využívá Aplikace, jsou následující:

 

 • cookies první strany – jedná se o nezbytné cookies a výkonnostní cookies, mohou být dočasné nebo trvalé;
  • nezbytné cookies – umožňují navigaci v Aplikaci a využívání základních funkcí, nijak vás neidentifikují a nejedná se o osobní údaje;
  • výkonnostní cookies – slouží pro analýzu způsobu využívání Aplikace (počet návštěv, čas strávený používáním Aplikace apod.); údaje získané těmito cookies jsou anonymní;
 • cookies třetích stran – tyto cookies nám umožňují analyzovat naši Aplikaci a zobrazovat pro vás reklamu na míru; jedná se o funkční cookies a cílené a reklamní cookies;
  • funkční cookies – slouží k personalizaci obsahu prostřednictvím zapamatování přihlašovacích údajů, geolokace apod.; jejich prostřednictvím může docházet k získávání a zpracování osobních údajů;
  • cílené a reklamní cookies – slouží k zobrazování cílených reklam v Aplikaci i mimo ni; jejich prostřednictvím může docházet k získávání a zpracování osobních údajů. Informace o tom, jak naši Aplikaci využíváte, můžeme dále sdílet s našimi partnery z oblasti sociálních sítí, inzerce a analýz.

5.3. Používané služby pracující s cookies

Aplikace používá službu Google Analytics a případně i další služby poskytované společností Google LLC (dále jen „Google“), službu Facebook Pixel poskytovanou společností Facebook Inc. Tyto služby pracují s informacemi získanými prostřednictvím souborů cookies.

 

Pokud vás zajímá, jak Google využívá data, které od nás získává, a jak zpracování upravit nebo zakázat, dozvíte se tyto informace kliknutím na následující odkaz: Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů - http://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/partners/.

 

Tyto podmínky užití jsou platné a účinné od 1. 6. 2018

Návod jak s námi investovat

Buďte finančně nezávislí!

"Opět paráda i přes otravování se zakládáním účtů zlatý důl chlapi děkujem...kdo nevěří ať se připojí. Dnes mi dokonce psal nějaký maďar tak sem doporučil že je vše pravdivé."
Milan Kříž
"Můžu jen a jen doporučit, kdyby to takhle šlo furt, už ani nemusím do práce! "
David Holý
"Betcomandu můžete věřit naplno... Neuvěřitelný je toto léto."
Adam Kosa
"Supr!!!!!na to s čím jsem tento měsíc začínal tak naprostá parádu. Pro me nejlepší měsíc co jsem zatím zažil s váma. Díky moc jen tak dál."
Jiří Doležal
"Super. Nová metoda sázení bez chyby. Jen ČR to komplikuje za to vy ale nemůžete. Přesto vaše výsledky sedí... A i v ČR to jen fajn.. Furt +++. Super jen tak dál..."
Michal Strnad
"Fakt paráda! "
Filip Faško
"Vše sedí můžu doporučit."
Tomáš Horák
"Perfektní práce . Jste nejlepší! Nenechte si ujít práci Betcomanda!"
Fürjesi Tibor