Obchodní podmínky - Betcomando

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky, reklamační řád a podmínky užití aplikace Betcomando

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb

prostřednictvím mobilní aplikace BETCOMANDO

 

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím mobilní aplikace BETCOMANDO (dále jen „Aplikace“) mezi

mnou

Filipem Domorádem

se sídlem Hráského 2231/25, 148 01, Praha,

IČ: 72860791,

DIČ: CZ7803023437

zapsaným v živnostenském rejstříku vedeném u Městského úřadu Prahy 13

Adresa pro doručování: Filip Domorád, Hráského 2231/25, 148 01, Praha,

Kontaktní e-mail: ceo@betcomando.com

jako poskytovatelem

a vámi jako uživatelem

Old paper

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Smlouvou o poskytování služeb se zavazujeme poskytnout vám službu specifikovanou níže a objednanou ve vaší objednávce, a vy se zavazujete zaplatit nám za tuto službu cenu uvedenou v objednávce. Cena za službu (nebo jenom „cena“) zahrnuje i náklady spojené s jejím dodáním a případné poplatky související se zvoleným způsobem platby. Výše těchto nákladů vám vždy bude sdělena ještě před závazným odesláním objednávky.

1.2. Jakou službu vám poskytujeme 

Naší službou je zasílání tipů na výsledky fotbalových utkání po celém světě (dále jen „tipy“) vám jako uživateli za kredity, které od nás v rámci této služby za úplatu obdržíte. Zaslané tipy mají pouze doporučující charakter a neodpovídáme za žádnou škodu, která vznikla, ať už přímo či nepřímo, použitím případného nesprávného tipu či jakékoliv informace z naší Aplikace.

 

Pro využívání služeb poskytovatele musí být uživatel starší osmnácti let a být plně svéprávný.

 

Uživatel přijetím těchto obchodních podmínek prohlašuje, že si je vědom své zejména finanční situace a že s tímto vědomím přistupuje k využívání Aplikace.

 

Je zakázáno jakkoliv šířit informace (tipy) poskytnuté poskytovatelem v rámci služby. V případě porušení tohoto zákazu bude uživateli bez náhrady zrušen uživatelský účet a je to považováno za podstatné porušení smlouvy a těchto obchodních podmínek. Uživatel odpovídá poskytovateli za škodu, která mu takovým porušením vznikne.

1.3. Vztahuje se smlouva o poskytování služeb pouze na služby?

Jako smlouva o poskytování služeb (nebo jenom „smlouva“) se zde označuje jakákoliv smlouva, uzavřená dle těchto obchodních podmínek. Může tedy jít například i o smlouvu kupní.

 

1.4. Je smlouva spotřebitelskou smlouvou?

O spotřebitelskou smlouvu se jedná v případě, že jste spotřebitelem, tj. pokud jste fyzickou osobou a služby objednáváte mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání. V opačném případě se o spotřebitelskou smlouvu nejedná a nevztahuje se na vás ochrana spotřebitele dle právních předpisů a těchto obchodních podmínek. Zejména jako nespotřebitel nemáte právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu.

1.5. Jaká máte jako spotřebitel zvláštní práva?

Jako spotřebitel máte především:

  • právo odstoupit od smlouvy uzavřené pomocí prostředků komunikace na dálku, jako je např. Aplikace (článek 5 těchto obchodních podmínek); 
  • právo na sdělení informací před uzavřením smlouvy (informace jsou obsaženy v těchto obchodních podmínkách nebo v Aplikaci); 
  • právo na mimosoudní řešení spotřebitelských sporů (článek 8.3. těchto obchodních podmínek).

1.6. Čím se řídí náš právní vztah?

Náš právní vztah se řídí následujícími dokumenty:

těmito obchodními podmínkami, které vymezují a zpřesňují naše vzájemná práva a povinnosti;

a v otázkách zde neupravených také následujícími právními předpisy:

  • zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“);
  • zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (pouze pokud jste spotřebitelem).

 

Pokud se vaše bydliště nebo sídlo nachází mimo Českou republiku, nebo pokud náš právní vztah obsahuje jiný mezinárodní prvek, berete na vědomí, že se náš vztah řídí českým právem. Pokud jste spotřebitelem a právní řád státu vašeho bydliště poskytuje vyšší míru ochrany spotřebitele než český právní řád, je vám v právních vztazích poskytována tato vyšší míra ochrany.

1.7. Jak vyjádříte souhlas s obchodními podmínkami? 

Potvrzením v Aplikaci a dále též zaplacením služby stvrzujete, že jste se s těmito obchodními podmínkami seznámili a souhlasíte s nimi.

Znění obchodních podmínek můžeme měnit či doplňovat. Vaše práva a povinnosti se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly.

2. SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

2.1. Jak uzavíráme smlouvu o poskytování služeb?

V Aplikaci je uveden seznam služeb včetně popisu hlavních vlastností těchto služeb. Po kliknutí je u každé služby je uvedena cena včetně veškerých daní, cel a poplatků. Prezentace služeb je v souladu s § 1732 odst. 2 občanského zákoníku naším návrhem na uzavření smlouvy. Pro uzavření smlouvy je nutné odeslání objednávky stisknutím tlačítka „Zaplatit“ a současné uhrazení ceny za objednané služby (tímto akceptujete naši nabídku služeb).

 

2.2. Jak podat objednávku?

Objednávku můžete podat vždy prostřednictvím Aplikace, a to vybráním příslušného počtu kreditů, které chcete objednat, případně jiným způsobem, který podle aktuálních informací uvedených v Aplikaci umožňujeme.

Před závazným odesláním objednávky uvidíte v Aplikaci rekapitulaci objednávky, zejména počet objednaných kreditů, včetně konečné ceny (v závislosti na zvoleném způsobu platby). Doporučujeme zkontrolovat zejména druh a množství objednávaných služeb a e-mailovou adresu. V rámci rekapitulace máte poslední možnost měnit zadané údaje.

Závaznou objednávku podáte stisknutím tlačítka „Zaplatit“. Údaje uvedené v závazné objednávce považujeme za správné a úplné. O jejich změně nás bezodkladně informujte telefonicky či e-mailem.

2.3. Kdy je tedy smlouva uzavřena?

Smlouva o poskytování služeb je uzavřena okamžikem, kdy zaplatíte cenu za vámi objednané služby. Vaše objednávka včetně potvrzení o provedené platbě vám bude zaslána včetně platných obchodních podmínek na vaši e-mailovou adresu.

Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z Aplikace.

 

2.4. Můžete již odeslanou objednávku zrušit?

Všechny vámi odeslané a zaplacené objednávky jsou závazné. Pozdější zrušení objednávky je možné pouze po dohodě s námi. Pokud je takto zrušena objednávka služeb, ohledně kterých nejde odstoupit od smlouvy (podrobněji v článku 5), máme nárok na náhradu nákladů, které jsme již v souvislosti se smlouvou vynaložili.

2.5. Může se cena uvedená v Aplikaci měnit?

Ceny prezentovaných služeb zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány v Aplikaci. Případné slevy z cen služeb nelze vzájemně kombinovat, ledaže je v Aplikaci výslovně uvedeno něco jiného.

V případě, že na naší straně došlo ke zcela zjevné technické chybě při uvedení ceny služeb v Aplikaci nebo v průběhu objednávání, nejsme povinni poskytnout vám služby za tuto zcela zjevně chybnou cenu, a to ani v případě, že jste již uhradili cenu (tedy došlo k uzavření smlouvy). V takovém případě si vyhrazujeme právo odstoupit od smlouvy.

Pokud cena uvedená u služeb v Aplikaci nebo v průběhu objednávání již není aktuální, neprodleně vás na tuto skutečnost upozorníme. Pokud dosud nedošlo k uhrazení ceny, nejsme povinni smlouvu uzavřít.

 

2.6. Máte možnost získat smlouvu v textové podobě?

Smlouva není uzavírána písemně s podpisy smluvních stran. Smlouvu tvoří tyto obchodní podmínky, naše nabídka služeb v Aplikaci a vaše objednávka, za podmínky, že je uhrazena. Celá smlouva vám bude zaslána e-mailem nebo na vaši žádost vytištěná poštou. Při zasílání poštou vás můžeme požádat o úhradu nákladů s tím spojených.

2.7. Co když něčemu ve  smlouvě nerozumíte?

V případě dotazu k obchodním podmínkám nebo ke smlouvě nás můžete kontaktovat telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu. Rádi vám poskytneme veškeré potřebné informace.

 

2.8. V jakých jazycích lze smlouvu uzavřít?

Smlouvu lze uzavřít v českém nebo anglickém jazyce, ledaže se výslovně dohodneme na jiném jazyce.

 

2.9. Je smlouva někde uložena?

Smlouvu (včetně těchto obchodních podmínek) archivujeme v elektronické podobě. Smlouva není přístupná třetím osobám, ale na vyžádání vám ji zašleme.

3. PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1. Jaké způsoby platby přijímáme?

Cenu za služby můžete uhradit prostřednictvím platební brány Global Payment (pokyny vám budou sděleny v Aplikaci).

Případné další způsoby platby jsou uvedeny v Aplikaci.

Některé způsoby platby mohou být dále zpoplatněny. Tyto poplatky jsou uvedeny v Aplikaci. Před odesláním platby bude vždy uvedena konečná cena, která již poplatky související se zvoleným způsobem platby zahrnuje.

 

3.2. Kdy nastane splatnost ceny za objednané služby?

Cena za objednané služby je splatná současně s podáním objednávky. Váš závazek uhradit cenu je při bezhotovostní platbě splněn okamžikem připsání příslušné částky na náš bankovní účet.

3.3. V jaké měně můžete platit?

Platba zboží je možná v českých korunách (Kč).

 

3.4. Kdy můžeme požadovat zálohu nebo uhrazení předem?

Při platbě za služby po vás nebudeme požadovat zálohu. Celá cena za služby je vždy splatná současně s podáním objednávky a objednané služby jsou tedy zaplaceny vždy před jejich dodáním.

4. DODACÍ PODMÍNKY

4.1. Kdy a jak vám službu dodáme?

Vámi objednané služby v podobě kreditů vám budou dodány bez zbytečného odkladu po provedení platby, nejpozději však do 48 hodin od připsání ceny na náš účet, vyjma situace dle článku 5.2. těchto podmínek, kdy kredity budou dodány až po uběhnutí lhůty 14ti dnů po uhrazení ceny. Služby v podobě kreditů vám budou dodány tak, že dojde k připsání objednaného a zaplaceného počtu kreditů na vašem uživatelském účtu.

Od okamžiku připsání kreditů na váš uživatelský účet je můžete uplatnit zvolením dnů v kalendáři, ve kterých chcete obdržet naše služby v podobě tipů. Kalendář je přístupný ve vašem uživatelském účtu v Aplikaci.

Pro obdržení služeb v podobě tipů je třeba výběr dnů v kalendáři potvrdit, a to stisknutím tlačítka „Potvrdit“ pod kalendářem. Před jeho stisknutím vám doporučujeme zkontrolovat zvolené dny. Po potvrzení zvolených dnů v kalendáři již jejich volbu nelze měnit. Další dny (i v tom samém měsíci) můžete vybírat a potvrdit až po uplynutí dnů, na které jste si již zasílání tipů zvolili a potvrdili. Volbu příslušného dne v kalendáři je třeba provést nejpozději 48 hodin před jeho počátkem (00:00 hodin daného dne). 

Všechny vaše zvolené dny se vám okamžitě zobrazí v kalendáři ve vašem uživatelském účtu.

Vámi objednané služby v podobě tipů na výsledky fotbalových utkání vám budou dodávány vždy v průběhu dne, který jste zvolili a potvrdili ve svém kalendáři, a to jejich zobrazením ve vašem uživatelském účtu v Aplikaci prostřednictvím notifikací. Počet dodaných tipů se může každý vybraný den lišit, zejména v závislosti na počtu fotbalových utkání, která ten den probíhají. Týdně však vždy zasíláme alespoň 10 notifikací. Podrobnosti jsou uvedeny v Aplikaci.

Případné náklady na dodání služby budou uvedeny již v objednávce a budou součástí konečné ceny za služby.

5. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

5.1. Můžete od smlouvy odstoupit?

Souhlasem s těmito obchodními podmínkami v objednávce současně výslovně souhlasíte s tím, že služby dle těchto obchodních podmínek vám budou splněny (dodány) před uplynutím zákonné lhůty 14ti dnů ode dne uzavření smlouvy a tedy jste srozuměni s tím, že v takovém případě nemáte v souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy.

 

5.2. Můžete od smlouvy odstoupit v jiné situaci?

V případě, že nebudete souhlasit v Aplikaci s postupem dle článku 5.1. těchto obchodních podmínek, můžete od smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření smlouvy. Upozorňujeme, že při využití této možnosti vám budou služby dodány až po uplynutí této lhůty, pokud v ní od smlouvy neodstoupíte. Oznámení o odstoupení od smlouvy doporučujeme zaslat na naši doručovací adresu nebo e-mail. Pro odstoupení od smlouvy lze využít vzorový formulář. Přijetí oznámení vám bez zbytečného odkladu potvrdíme.

Odstoupení od smlouvy nemusíte nijak zdůvodňovat.

 

5.3. Jaké má odstoupení od smlouvy důsledky?

Odstoupením od smlouvy se smlouva od počátku ruší a hledí se na ni, jako kdyby nebyla uzavřena.

Byl-li společně se službou poskytnut dárek, pozbývá darovací smlouva odstoupením od smlouvy kteroukoliv ze stran účinnosti.

5.4. Máte právo na vrácení peněžních prostředků, které jsme od vás již přijali?

V případě odstoupení od smlouvy máme povinnost vrátit vám peněžní prostředky, které jsme od vás na základě smlouvy přijali. Peníze vám vrátíme do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to (i) stejným způsobem, jakým jsme od vás peněžní prostředky přijali, nebo (ii) způsobem, jakým budete požadovat.

Vedle výše uvedených způsobů můžeme peníze vždy vrátit i zasláním na vámi sdělený bankovní účet nebo účet, ze kterého byly prostředky poukázány k úhradě ceny (pokud nám do deseti dnů od odstoupení od smlouvy žádný nesdělíte). Přijetím těchto obchodních podmínek vyslovujete svůj souhlas se zasláním peněžních prostředků dle předchozí věty za podmínky, že vám tímto způsobem nevzniknou žádné další náklady.

 

5.5. Odstoupíte-li od smlouvy, a my jsme již začali s plněním na základě vaší výslovné žádosti před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, uhradíte nám poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy.

5.6. Kredity, kterých se týká vaše odstoupení od smlouvy, vám budou z uživatelského účtu odebrány.

 

5.7. Kdy můžeme odstoupit od smlouvy my?

Vyhrazujeme si právo odstoupit od smlouvy v následujících případech:

  1. technickou chybou byla na webovém rozhraní uvedena zcela zjevně chybná cena služby (článek 2.5 těchto obchodních podmínek);
  2. službu z objektivních příčin není možné za původních podmínek poskytnout;
  3. plnění se stane objektivně nemožným nebo protiprávním;
  4. porušíte zákaz dle článku 1.2. těchto podmínek.

V případě, že nastala některá z výše uvedených skutečností, budeme vás o svém odstoupení od smlouvy neprodleně informovat. Odstoupení je vůči vám účinné okamžikem, kdy je vám doručeno.

Pokud jste již zcela nebo zčásti uhradili cenu, vrátíme vám přijatou částku bezhotovostně na účet, který nám pro tento účel sdělíte, nebo ze kterého jste provedli úhradu. Peníze vrátíme do pěti dnů od odstoupení od kupní smlouvy.

6. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

6.1. Vaše práva z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2158 až 2174 občanského zákoníku).

Při uplatňování práv z vadného plnění budeme postupovat v souladu naším https://www.betcomando.com/cz/podminky/reklamacni-rad/. Před odesláním reklamace se s Reklamačním řádem důkladně seznamte, aby mohla být reklamace vyřízena co nejrychleji a k vaší spokojenosti.

7. OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV, ODPOVĚDNOST A UŽÍVÁNÍ WEBOVÉHO ROZHRANÍ

Obsah Aplikace (texty, fotografie, obrázky, loga a další), včetně programového vybavení Aplikace a těchto podmínek, je chráněn naším autorským právem a může být chráněn dalšími právy dalších osob. Obsah nesmíte měnit, kopírovat, rozmnožovat, šířit ani používat k jakémukoli účelu bez našeho souhlasu či souhlasu držitele autorských práv. Zejména je zakázáno bezplatné či úplatné zpřístupňování fotografií a textů umístěných v Aplikaci.

Názvy a označení výrobků, zboží, služeb, firem a společností mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků.

 

7.1. Jakými způsoby budeme při porušení autorských práv postupovat?

Při nerespektování výše popsaného zákazu budeme postupovat v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Provozovatel jako držitel autorských práv má zejména právo domáhat se, aby bylo od zásahů do jeho autorských práv upuštěno, a požadovat stažení neoprávněných kopií chráněného obsahu.

Dále máme právo požadovat přiměřené zadostiučinění za způsobenou újmu.

7.2. Upozorňujeme vás na to, že kliknutím na některé odkazy v Aplikaci může dojít k opuštění Aplikace a k přesměrování na webové stránky či aplikace třetích subjektů.

 

7.3. Neneseme odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do Aplikace nebo v důsledku jejího užití v rozporu s jejím určením. Při využívání Aplikace nesmíte používat mechanismy, programové vybavení, skripty nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na její provoz, tj. především narušit funkci systému nebo nepřiměřeně zatěžovat systém, a dále nesmíte vykonávat žádnou činnost, která by mohla vám nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící Aplikaci a užívat Aplikaci nebo její části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jejím určením či účelem.

7.4. Nemůžeme vám zaručit nepřerušený přístup do Aplikace, ani nezávadnost a bezpečnost Aplikace. Neodpovídáme za škodu způsobenou při realizaci přístupu a užívání Aplikace, včetně případné škody vzniklé při stahování dat zveřejněných v Aplikaci, škody způsobené přerušením provozu, poruchou Aplikace, počítačovými a jinými viry, škodu v důsledku ztráty dat, zisku nebo neoprávněného přístupu k přenosům a datům.

 

7.5. Pokud se při užívání Aplikace dopustíte jakéhokoliv nezákonného či neetického jednání, jsme oprávněni omezit, pozastavit nebo ukončit váš přístup do Aplikace, a to bez jakékoli náhrady. V tomto případě jste dále povinni uhradit nám škodu, která vaším jednáním dle tohoto odstavce prokazatelně vznikla, a to v plné výši.

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8.1. Jaká oprávnění máme k výkonu naší činnosti a kdo nás při ní kontroluje?

K poskytování služeb jsme oprávněni na základě živnostenského oprávnění. Naše činnost nepodléhá jinému povolování.

Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Kontrolu dodržování právních předpisů na ochranu spotřebitele provádí Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz/). Práva spotřebitelů hájí i jejich zájmová sdružení a jiné subjekty na jejich ochranu.

 

8.2. Jak vyřizujeme stížnosti?

Případné stížnosti vyřizujeme prostřednictvím svého kontaktního e-mailu. Dále se můžete obrátit na subjekty uvedené v článku 8.1. Ve vztahu k našim zákazníkům nejsme vázáni žádnými kodexy chování, ani žádné takové nedodržujeme.

8.3. Jaká máte práva při vzniku spotřebitelského sporu?

Jste-li spotřebitel a vznikne-li mezi námi spor ze smlouvy, který se nám nepodaří vyřešit přímo, máte právo obrátit se s tímto sporem na Českou obchodní inspekci (adresa: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2; webové rozhraní: www.coi.cz, www.adr.coi.cz; elektronický kontakt: adr@coi.cz; telefon: +420 296 366 360) nebo na Sdružení českých spotřebitelů, z. ú. (adresa: Tř. Karla IV. 430, 500 02 Hradec Králové, webové rozhraní: www.konzument.cz, elektronický kontakt: spotrebitel@regio.cz, telefon: +420 495 215 266) za účelem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu. Toto právo můžete uplatnit nejpozději do 1 roku ode dne, kdy jste u nás poprvé uplatnili právo, které je předmětem tohoto spotřebitelského sporu.

Pro podání stížnosti týkající se zboží nebo služeb, které jste u nás zakoupili, a pro vyhledání subjektu alternativního řešení sporů můžete rovněž využít on-line platformu, která je zřízena Evropskou komisí na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

8.4. Co byste ještě měli vědět?

Při uzavírání smlouvy jsou použity prostředky komunikace na dálku (zejména síť internet). Náklady vzniklé při použití prostředků komunikace na dálku (především náklady na internetové připojení nebo na telefonní hovory) hradíte sami. Tyto náklady se neliší od běžné sazby (dle státu, kde se nacházíte, resp. kde využíváte služby komunikace na dálku).

Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se smlouvou mezi námi probíhá v písemné formě, a to zasláním SMS, e-mailu, případně doporučeně poštou nebo osobním doručením. Z naší strany vám budeme doručovat na adresu elektronické pošty nebo na telefonní číslo uvedené ve vašem uživatelském účtu.

V případě, že je některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatné, neúčinné nebo nepoužitelné (nebo se takovým stane), použije se namísto něj ustanovení, které se svým smyslem nejvíce blíží neplatnému, neúčinnému nebo nepoužitelnému ustanovení. Neplatností, neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Měnit či doplňovat smlouvu (včetně obchodních podmínek) lze pouze písemnou formou.

 

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 01.06.2018.

Návod jak s námi investovat

Buďte finančně nezávislí!

"Opět paráda i přes otravování se zakládáním účtů zlatý důl chlapi děkujem...kdo nevěří ať se připojí. Dnes mi dokonce psal nějaký maďar tak sem doporučil že je vše pravdivé."
Milan Kříž
"Můžu jen a jen doporučit, kdyby to takhle šlo furt, už ani nemusím do práce! "
David Holý
"Betcomandu můžete věřit naplno... Neuvěřitelný je toto léto."
Adam Kosa
"Supr!!!!!na to s čím jsem tento měsíc začínal tak naprostá parádu. Pro me nejlepší měsíc co jsem zatím zažil s váma. Díky moc jen tak dál."
Jiří Doležal
"Super. Nová metoda sázení bez chyby. Jen ČR to komplikuje za to vy ale nemůžete. Přesto vaše výsledky sedí... A i v ČR to jen fajn.. Furt +++. Super jen tak dál..."
Michal Strnad
"Fakt paráda! "
Filip Faško
"Vše sedí můžu doporučit."
Tomáš Horák
"Perfektní práce . Jste nejlepší! Nenechte si ujít práci Betcomanda!"
Fürjesi Tibor